Objavljen Program poticaja za poljoprivredu za 2021. godinu

Na 259. sjednici održanoj u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87.000.000,00 KM. Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2021. godinu doprinose ispunjavanju ciljeva unapređenja poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Usvajanju Programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaprimilo veliki broj sugestija, prijedloga i komentara na nacrt programa. Održani su sastanci sa odborima za poljoprivredu oba doma Parlamenta Federacije BiH, nadležnim kantonalnim ministarstvima, predstavnicima saveza i udruženja poljoprivrednika. U skladu s tim, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju te ove godine iznose 13.330.000,00 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 56.200.000,00 KM.

Program poticaja za poljoprivredu za 2021. godinu

Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2021. godinu, iznos od 14.050.000,00 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH. U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavku visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Iznos od 2.000.000,00 KM predviđen je ovogodišnjim Programom za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka preko kreditne linije za poljoprivredu.

Za model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000,00 KM. Ova sredstva će se koristiti za sufinansiranje penzijskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, finansiranje izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, Operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinansiranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organizovanju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima. Određena su i sredstva za sufinansiranje organizovanja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta sa područja Federacije BiH i otkup njihovih proizvoda s ciljem njihove prodaje, prerade ili izvoza.

Program poticaja za 2021. objavljen je 24.03.2021. godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 23/21.

VAŽNA NAPOMENA: Preuzimanje obrazaca i podnošenje zahtjeva za novčanu potporu za model ruralnog razvoja i model ostalih vrsta potpora za 2021. godinu bit će moguće tek nakon objave novih pravilnika i obavijesti o podnošenju zahtjeva, što će također uskoro biti objavljeno na ovoj web stranici.